ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

11 kwietnia 2018

DZAŁANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE PODEJMUJE GMINA W SZCZEGÓLNOŚCI W RAMACH PRACY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

Celem realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie została opracowana i przyjęta uchwała w sprawie trybu i powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Uchwala Nr XIII/84/12 z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

W SKŁAD ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGI WCHODZĄ PRZEDSTAWICIELE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ, GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, POLICJI, OŚWIATY, OCHRONY ZDROWIA, ORGANIZACJI POZARZADOWEJ I KURATOR SĄDOWY

Zarządzeniem Nr 177/62/12 Wójta Gminy Siekierczyn z dnia 12 września 2012 r., a następnie kolejnym Zarządzeniem Nr 232/74/2017 Wójta Gminy Siekierczyn z dnia 20 września 2017 r. powołano skład Zespołu Interdyscyplinarnego.

ZADANIEM ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO JEST INTEGRACJA

I KOORDYNACJA DZIAŁAŃ WW. PODMIOTÓW ORAZ SPECJALISTÓW W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE, A W SZCZEGÓLNOŚCI PRZEZ:

  •  diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
  •  podejmowanie działań w środowiskach zagrożonych przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
  •  inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
  •  rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
  •  inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY MOŻE TWORZYĆ GRUPY ROBOCZE W CELU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ZWIAZANYCH Z WYSTĄPIENIEM PRZEMOCY

W RODZINIE W INDYWIDUALNYCH PRZYPADKACH

W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia.

W skład grup roboczych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi, a także przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

DO ZADAŃ GRUP ROBOCZYCH W SZCZEGÓLNOŚCI NALEŻY:

  •  opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
  •  monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
  •  dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

 

PAMIĘTAJ!

JEŻELI CHOCIAŻ RAZ W TWOJEJ RODZINIE POJAWIŁY SIĘ ZACHOWANIA PRZEMOCOWE WOBEC CIEBIE LUB WOBEC DZIECI - REAGUJ - NIE POZWÓL BY SIĘ POWTÓRZYŁY...

Na naszym terenie funkcjonują również placówki udzielające pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie:

Lp.

Nazwa instytucji/organizacji

Adres

Telefon

Adres e-mail

1

KOMENDA POWIATOWA POLICJI

UL. SIKORSKIEGO 4

59-800 LUBAŃ

75 722 90 00

75 722 90 46

 

2

PROKURATURA REJONOWA

UL. ARMII KRAJOWEJ 31

59-800 LUBAŃ

75 644 84 60

 

3

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W SIEKIERCZYNIE

SIEKIERCZYN 271

59-818 SIEKIERCZYN

75 722 17 30

gops@siekierczyn.pl

4

SĄD REJONOWY

W LUBANIU

WYDZIAŁ III RODZINNY

PL. 3 MAJA 12

59-800 LUBAŃ

75 646 46 22

 

5

PORADNIA PEDAGOGICZNA - PSYCHOLOGICZNA

UL. ŁOKIETKA 2

59-800 LUBAŃ

75 64651 10

 

6

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

UL. PRZEMYSŁOWA 4

59-800 LUBAŃ

75 646 11 70

pcpr@powiatluban.pl

7

URZĄD GMINY

PRZEWODNICZĄCY GMINNEJ KOMISJI ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

SIEKIERCZYN 271

59-818 SIEKIERCZYN

 

75 722 17 78

75 722 17 88

75 722 17 50

ug@siekierczyn.pl

8

OGNISKO WYCHOWAWCZE DLA DZIEWCZĄT

UL. WROCŁAWSKA 17

59-800 LUBAŃ

75 646 15 96

 

9

SCHRONISKO IM. ŚW. BRATA ALBERTA "PRZYSTAŃ"

UL. BAWOROWO 18

59 - 820 LEŚNA

75 721 15 30

 

10

GMINNY

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

SIEKIERCZYN 271

59-818 SIEKIERCZYN

75 722 17 30

75 722 17 78

75 722 17 88

75 722 17 50

 

11

BEZPŁATNE

PORADY PRAWNE

PUNKT KONSULTACYJNY PRZY GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

W SIEKIERCZYNIE

75 722 17 30

 

12

BEZPŁATNE PORADY PSYCHOLOGICZNE

PUNKT KONSULTACYJNY PRZY GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

W SIEKIERCZYNIE

75 722 17 30

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia tel 801 12 00 02 (płatny pierwszy impuls). Linia czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00 - 22.00,

w niedziele i święta w godzinach 8.00 - 16.00, tel. 22 666 28 50 - dyżur prawny (linia płatna, czynna w poniedziałek i wtorek w godz 17.00 - 21.00.

Poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info

Policyjny Telefon Zaufania tel. 800 120 226 (linia bezpłatna przy połączeniu z telefonów stacjonarnych), czynny codziennie w godz 9.30 do 15.30, (od godz 15.30 do 9.30 włączony jest automat).

WAŻNE!

Przy wszczęciu procedury Niebieskie Karty informacja dotycząca Twojej sytuacji rodzinnej zostanie przekazana przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego, który podejmie działania.

awsze możesz wzywać Policję na interwencję, poinformować prokuraturę oraz zwrócić się po pomoc do podmiotu/organizacji realizujących działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Możesz również poprosić dzielnicowego, aby przyszedł do Twojego domu udzielił stosownej pomocy i niezbędnych informacji.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-04-11
Data publikacji:2018-04-11
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3783

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-04-11 15:11:08Dodanie informacjiZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY