„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubańskim (V)”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

17 lutego 2020

Powiat Lubański - Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubańskim (V)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś priorytetowa I  Rynek pracy otwarty dla wszystkich   

Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe
Poddziałanie 1.1.1  Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie lubańskim.

Projekt skierowany jest do osób do 30 roku życia, w tym osób z niepełnosprawnościami, zarejestrowanych w PUP Lubań  jako bezrobotne, spośród których:

 • co najmniej 60 % stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET[1], przyjętą w PO WER 2014-2020,
 • co najmniej 20% stanowią osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby długotrwale bezrobotne i/lub osoby o niskich kwalifikacjach.

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:   

 • staże (nabór wniosków o zorganizowanie stażu i rekrutacja osób od 20.01.2020 r.)
 • jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej od 20.01.2020 r.)
 • bony na zasiedlenie (nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie od 20.01.2020 r.)
 • prace interwencyjne (nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych i rekrutacja osób od 20.01.2020 r.)
 • wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy i rekrutacja osób od 10.02.2020 r.)
 • szkolenia (informacja o rekrutacji osób zostanie podana w terminie późniejszym)

Zakładane efekty realizacji projektu: osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej:

 • 44,0 % dla osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (w tym imigranci, reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami-do poziomu ISCED 3),
 • 59,5 % dla pozostałych osób nienależących do ww. grup.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.

Wartość projektu: 2 298 819,77 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1.937.445,30 zł

Szczegółowe informacje na temat realizacji form wsparcia w ramach projektu można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu, ul. Lwówecka 10:

 • staże - pokój 17 lub pod numerem telefonu 757223519 wew. 260 lub na stronie internetowej  luban.praca.gov.pl  w MENU: „Dla pracodawców i przedsiębiorców” w zakładce: „Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników  i kandydatów do pracy” - „Staże i bony stażowe” bony na zasiedlenie - pokój 17 lub pod numerem telefonu 757223519 wew. 260 lub na stronie internetowej luban.praca.gov.pl  w MENU: „Dla bezrobotnych i poszukujących pracy” w zakładce: „Formy wsparcia” - „Bon na zasiedlenie”
 • jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej - pokój 17 lub pod numerem telefonu 757223519 wew.258 lub na stronie internetowej luban.praca.gov.pl  w MENU: „Dla bezrobotnych i poszukujących pracy” w zakładce: „Formy wsparcia” - „Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej”
 • prace interwencyjne - pokój 12 lub pod numerem telefonu 757223519 wew. 271 lub na stronie internetowej luban.praca.gov.pl  w MENU: „Dla pracodawców i przedsiębiorców” w zakładce: „Wsparcie tworzenia miejsc pracy” - „Prace interwencyjne”
 • wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy - pokój 12 lub pod numerem telefonu 757223519 wew.271 lub na stronie internetowej luban.praca.gov.pl  w MENU: „Dla pracodawców i przedsiębiorców” w zakładce: „Wsparcie tworzenia miejsc pracy” - „Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy”
 • szkolenia - pokój 4 lub pod numerem telefonu 757223519 wew.259 lub na stronie internetowej  luban.praca.gov.pl  w MENU: „Dla bezrobotnych i poszukujących pracy” w zakładce: „Formy wsparcia” - „Podnoszenie kwalifikacji” – „Szkolenia i bony szkoleniowe”
 • lub pod nr telefonu 757223519 wew. 235 lub u pośredników pracy lub u doradcy zawodowego.

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

 

[1] osoba należąca do kategorii NEET – osoba do 30 r. ż., która w dniu rozpoczęcia udziału w Projekcie spełnia łącznie następujące warunki:

 1. jest osobą bezrobotną,
 2. nie kształci się w trybie dziennym w systemie szkolnym: na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, studiów wyższych lub doktoranckich (może być np. studentem studiów zaocznych),
 3. nie szkoli się w celu uzyskania, uzupełnienia lub doskonalenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych
  lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, oraz nie uczestniczyła w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni przed dniem rozpoczęcia udziału w projekcie.

Zofia Chmielewska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GOPS w Siekierczynie
Data utworzenia:2020-02-17
Data publikacji:2020-02-17
Osoba sporządzająca dokument:Zofia Chmielewska
Osoba wprowadzająca dokument:Zofia Chmielewska
Liczba odwiedzin:283

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-02-17 15:09:28Dodanie informacji„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubańskim (V)”