Rozszerzenie katalogu okoliczności uznawanych za usykanie i utratę dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

17 lipca 2020

Informujemy, iż od 18 kwietnia 2020 r. obowiązują przepisy na podstawie których za utratę dochodu do celów ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego uznaje się także obniżenie dochodu spowodowane przeciwdzialaniem COVID - 19. 

Zgodnie zart. 15a ustawy z dnia  2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r.  poz. 374, z późn. zm.), który wszedł w życie 18 kwietnia 2020 r. rozszerzeniu uległ katalog dochodu utraconego stosowany przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych oraz przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, określony odpowiednio w art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r.  poz. 111,  z późn. zm. ) oraz art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, z późn. zm.). W związku z powyższym, za dochód utracony uważa się również obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania  COVID-19.

Powyższy dochód utracony uwzględniany jest przy ustalaniu prawa do:

- świadczeń rodzinnych na okresy zasiłkowe od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 października 2021,

- świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe od dnia 1 października 2019 r. do 30 września 2021 r.

Utrata dochodu ma wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku (podstawa prawna art. 24 ust 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych i art. 18 ust 4 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów).  Od dnia wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego, tj. od 14 marca 2020 r. mogą zaistnieć sytuacje obniżenia wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenia dochodu z pozarolniczej działalności gospdarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19, uznawane na wniosek strony, jako utrata dochodu.

Dodatek solidarnościowy

            21 czerwca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1068) na mocy której osobom spełniającym warunki określone w ustawie przysługuje z ZUS dodatek solidarnościowy. Zgodnie z przepisami zawartymi w art. 13 wyżej cytowanej ustawy, ustalenie prawa do dodatku solidarnościowego lub jego utrata są odpowiednio uzyskaniem i  utratą dochodu w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, i są uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Osoby, którym ZUS ustalil prawo do dodatku solidarnościowego są zobowiązane do powiadomienia o tym fakcie realizującego wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie, ponieważ są to okoliczności mające wpływ na prawo do pobierania ww. świadczeń.

Zofia Chmielewska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GOPS w Siekierczynie
Data utworzenia:2020-07-17
Data publikacji:2020-07-17
Osoba sporządzająca dokument:Zofia Chmielewska
Osoba wprowadzająca dokument:Zofia Chmielewska
Liczba odwiedzin:299