Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie

Rozszerzenie katalogu okoliczności uznawanych za usykanie i utratę dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

17 lipca 2020

Informujemy, iż od 18 kwietnia 2020 r. obowiązują przepisy na podstawie których za utratę dochodu do celów ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego uznaje się także obniżenie dochodu spowodowane przeciwdzialaniem COVID - 19. 

Zgodnie zart. 15a ustawy z dnia  2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r.  poz. 374, z późn. zm.), który wszedł w życie 18 kwietnia 2020 r. rozszerzeniu uległ katalog dochodu utraconego stosowany przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych oraz przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, określony odpowiednio w art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r.  poz. 111,  z późn. zm. ) oraz art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, z późn. zm.). W związku z powyższym, za dochód utracony uważa się również obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania  COVID-19.

Powyższy dochód utracony uwzględniany jest przy ustalaniu prawa do:

- świadczeń rodzinnych na okresy zasiłkowe od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 października 2021,

- świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe od dnia 1 października 2019 r. do 30 września 2021 r.

Utrata dochodu ma wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku (podstawa prawna art. 24 ust 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych i art. 18 ust 4 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów).  Od dnia wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego, tj. od 14 marca 2020 r. mogą zaistnieć sytuacje obniżenia wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenia dochodu z pozarolniczej działalności gospdarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19, uznawane na wniosek strony, jako utrata dochodu.

Dodatek solidarnościowy

            21 czerwca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1068) na mocy której osobom spełniającym warunki określone w ustawie przysługuje z ZUS dodatek solidarnościowy. Zgodnie z przepisami zawartymi w art. 13 wyżej cytowanej ustawy, ustalenie prawa do dodatku solidarnościowego lub jego utrata są odpowiednio uzyskaniem i  utratą dochodu w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, i są uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Osoby, którym ZUS ustalil prawo do dodatku solidarnościowego są zobowiązane do powiadomienia o tym fakcie realizującego wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie, ponieważ są to okoliczności mające wpływ na prawo do pobierania ww. świadczeń.

Zofia Chmielewska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GOPS w Siekierczynie
Data utworzenia:2020-07-17
Data publikacji:2020-07-17
Osoba sporządzająca dokument:Zofia Chmielewska
Osoba wprowadzająca dokument:Zofia Chmielewska
Liczba odwiedzin:405