Jesteś tutaj: Start / Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Realizacją zadań w zakresie świadczeń rodzinnych w gminie Siekierczyn zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie

Sprawy prowadzi:

Elżbieta Chorbotowicz - rejon gminy Siekierczyn, tel. 75 7221730

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 114 z późn. zm.);

  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r., poz. 3);

  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015 r., poz. 1238);

  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2012 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1234);

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.);