Projekt - 2011 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

NOWA PERSPEKTYWA

Projekt systemowy w zakresie rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji społecznej
na lata 2007 - 2013 realizowany w ramach PO KL Priorytet VII Działanie 7.1.1

styczeń - grudzień 2011

Projekt "Nowa perspektywa" jest projektem systemowym realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie od stycznia 2008 r.

Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wkładem własnym są zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne udzielane dla uczestników projektu.

Potrzeba realizacji tego projektu wynika z problemu bezrobocia, który jest głównym problemem na terenie naszej gminy, a bezrobotni stanowią najliczniejszą grupę korzystających z pomocy społecznej naszego ośrodka.

Bardzo często powodem długotrwałego bezrobocia jest zbyt niski poziom wykształcenia, brak doświadczenia zawodowego, brak specjalistycznych umiejętności zawodowych oraz trudności w poruszaniu się na obecnym ryku pracy.

W związku z powyższym długotrwałe bezrobocie jest przyczyną trudnej sytuacji finansowej osób i rodzin, co z kolei powoduje konieczność korzystania ze świadczeń pomocy społecznej.

Głównym celem projektu jest integracja społeczna, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej uczestników projektu oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

Projekt służy także zwiększeniu motywacji do podejmowania działań w poszukiwaniu zatrudnienia, podniesieniu umiejętności komunikacji interpersonalnej, zdobyciu lub podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.

W 2011 r. w projekcie będzie uczestniczyło 6 osób z terenu gminy Siekierczyn (4 kobiety i 2 mężczyzn), w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestnikami projektu będą osoby długotrwale bezrobotne, nieaktywne zawodowo i niepełnosprawne. Udział w projekcie jest dobrowolny, a ww. osoby wcześniej zadeklarowały swój udział w projekcie.

Uczestnicy projektu "Nowa perspektywa" wezmą udział w szkoleniu z psychologiem i doradcą zawodowym, a następnie w szkoleniach / kursach zawodowych.

Na koniec czerwca br. została ostatecznie zakończona rekrutacja grupy docelowej projektu, którymi jest 6 osób korzystających z pomocy społecznej GOPS, (4 kobiety i 2 mężczyzn), które potwierdziły swój udział w projekcie stosowną deklaracją. Są to osoby długotrwale bezrobotne, niepracujące, niepełnosprawne, w wieku aktywności zawodowej, o niskich kwalifikacjach zawodowych. Ww. osoby spełniają powyższe kryteria. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zawarcie kontraktu socjalnego.

W ramach projektu zostało przewidziane uczestnictwo w warsztatach grupowych, kursach zawodowych i konsultacjach indywidualnych.

Głównym celem projektu jest kompleksowe wsparcie w zakresie aktywnej integracji i pracy socjalnej w 2011 r. grupy klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siekierczynie, będących w wieku aktywności zawodowej zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Cele szczegółowe:

 • przeszkolenie zawodowe osób korzystających z pomocy społecznej,
 • upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej w gminie,
 • wykształcenie umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych przez osoby korzystające z pomocy społecznej,
 • pomoc materialna dla osób korzystających z pomocy społecznej.

Istotne cele projektu:

 • podniesienie umiejętności społecznych,
 • pobudzenie form aktywnego poszukiwania pracy,
 • podniesienie zdolności i kwalifikacji związanych z podjęciem zatrudnienia,
 • polepszenie sytuacji życiowej podopiecznych OPS.

W ramach projektu realizowane są instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej. Uczestnicy wzięli udział w szkoleniu aktywnego poszukiwania pracy i radzeniu sobie w trudnych sytuacjach. Zostali wyposażeni ponadto w wiedzę i umiejętności efektywnego poszukiwania pracy, sprawnego powrotu na rynek pracy i poruszania się po nim.

Podjęli również szkolenia zawodowe w zawodach: opiekunka osób starszych, operator wózków widłowych i obsługa kasy fiskalnej. Ukończenie szkoleń przez uczestników zostało potwierdzone stosownym zaświadczeniem.

W grudniu br. odbędzie się uroczyste podsumowanie obecnego etapu projektu z udziałem osób szkolących, osób szkolonych, władz samorządowych, realizatorów projektu, czyli kierownika i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siekierczynie, a także zaproszonych gości z zaprzyjaźnionych ośrodków pomocy społecznej.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Projekt

  Projekt "NOWA PERSPEKTYWA" rok 2011

 • Powiększ zdjęcie Projekt

  Projekt "NOWA PERSPEKTYWA" rok 2011

 • Powiększ zdjęcie Projekt

  Projekt "NOWA PERSPEKTYWA" rok 2011

 • Powiększ zdjęcie Projekt

  Projekt "NOWA PERSPEKTYWA" rok 2011

 • Powiększ zdjęcie Projekt

  Projekt "NOWA PERSPEKTYWA" rok 2011

 • Powiększ zdjęcie Projekt

  Projekt "NOWA PERSPEKTYWA" rok 2011

 • Powiększ zdjęcie Projekt

  Projekt "NOWA PERSPEKTYWA" rok 2011

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-04-15
Data publikacji:2015-04-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4603